[Statement] Dangal ng Manggagawang Ipinakipaglaban, Itaguyod at Pangalagaan -iDEFEND

Human Rights Online Philippines

Dangal ng Manggagawang Ipinakipaglaban, Itaguyod at Pangalagaan

Photo by Dino Manrique

1903 nang pinangunahan ng mga manggagawa sa ilalim ng Union Obrera Democratica de Filipinas ang unang martsa ng manggagawa sa Pilipinas, ipinanawagan nila ang pagpapataas ng kanilang sahod kasabay ng panawagang kalayaan mula sa pangongolonya ng Amerika nuong mga panahong iyon. Ngayon, mahigit isang siglo na ang nakalipas, anumang natitira pang karapatan sa paggawa na tinatamasa’y nangaganib nang mabawi ng tuluyan. Kalakhan ng manggagawang Pilipino ay hindi tumatanggap ng minimum wage, iilan lamang ay nabibilang sa anumang organisasyon– asosasyon man o unyon at kung gayo’y walang boses na makapagigiit ng magandang kondisyon sa paggawa, Ni walang kaseguruhan sa trabaho sapagkat laganap ang “endo” o 5-5-5.

Paglabag sa karapatang pantao ang kadusta-dustang kalagayan ng paggawa. Dagdag pa, imbes na komprehensibong tugunan ang problema ng laganap na kahirapan at kawalan ng trabaho ay lalo pang ipinatutupad ng gobyerno ang mga neoliberal…

View original post 342 more words

Author: seachranaidhe1

About Me I studied for six months training and became certified in Exam 070-271 in May 2010 and shortly after that became certifed in Exam 070-272. I scored highly in both Exams and hope to upgrade my path to M.C.S.A. ( Server Administrator ) in the near future.I also hold Level 2 Qualifications in three subjects Microsoft Word, Microsoft Powerpoint and Microsoft Spreedsheets. I have also expereance with Web Design using Microsoft Front-Page.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.